• Informacije
  • Dokumentacija

Krediti na bazi 100% depozita

Kod ovog modela kredita obezbeđenog depozitom, polaže se depozit u istoj valuti u kojoj se odobrava kredit i oročava se na period otplate kredita. Na namenski oročene depozite koji služe kao instrument obezbeđenja kredita, banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

KREDIT NA BAZI 100% DEPOZITA

Iznos kredita do EUR 1.000.000
Period otplate Do 60 meseci
Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 2,25% +1M Euribor
Namenaza finansiranje obrtnih sredstava
Obezbeđenje
  • menica firme i lične menice vlasnika
  • 100% depozit pravnog lica ili fizičkog lica