Eskont menica

Raiffeisen banka nudi uslugu eskonta menica, kao vid kratkoročnog finansiranja, čime se na efikasan i brz način, može naplatiti menica i pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, sa ciljem poboljšavanja likvidnosti Vašeg preduzeća i bolje konkurentnosti na tržištu.

Menice koje mogu biti predmet eskonta:

  • izdate po osnovu prometa robe i usluga, od strane bonitenih kupaca
  • sa namenom odloženog plaćanja
  • registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije.
  • sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici
  • sa punim vlasničkim indosamentom