• Uslovi
  • Dokumentacija za kredit

Dugoročno finansiranje

Odobrava se na rok do 10 godina, u zavisnosti od namene i kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Može se koristiti za:

  • Finansiranje izgradnje poslovnih objekata za svoje potrebe, kao i za potrebe tržišta
  • Finansiranje nabavke opreme i proširenja kapaciteta
  • Projektno finansiranje (pre svega u oblasti nekretnina)

Dugoročno finansiranje

Obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima!

Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.