• Uslovi
 • Dokumentacija za kredit

Kratkoročno finansiranje

Odobrava se na rok do godinu dana ili duže u zavisnosti od kreditne sposobnosti, namene i instrumenata obezbeđenja.

Može se koristiti za:

 • Finansiranje obrtnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava
 • Struktuirano finansiranje trgovine za praćenje celokupnog poslovnog ciklusa
 • Okvirne linije za kredite, garancije i akreditive
 • Refinansiranje obaveza prema drugim bankama
 • Pozajmice po tekućem računu

Kratkoročno finansiranje

Obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima!

Zahtev za kredit treba da sadrži:

 • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
 • iznos i rok kredita
 • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
 • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
 • elementi biznis plana (stuktura ulaganja, opravdanost investicije itd.), komercijalni ugovori i sl.