Domaći i ino-faktoring

Naplatite Vaša potraživanja pre roka dospeća!

Faktoring je jedinstven proizvod koji Vam omogućava da:

  • Dobijete sredstva pre dospeća potraživanja
  • Prepustite banci evidenciju i
    upravljanje potraživanjima

Kako faktoring funkcioniše?

Faktoring može biti domaći i inostrani. Oba tipa uključuju sledeće:

Predmet finansiranja

Cenovna komponenta

Prednosti za klijenta