Aranđelovac,poslovna zgrada,fabrika

Aranđelovac,poslovna zgrada fabrika konfekcije u osnovi površine 662 m2 na parceli 2467m2,CENA:EUR 304.290

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВИДОЈЕ СТОЈКОВИЋ
За подручје Вишег суда у Крагујевцу и
Привредног суда у Крагујевцу
Ул.Књаза Милоша 86/29 Аранђеловац посл.бр.ии-2052/2020 Дана:20.05.2021.године
Тел: 034/720-450,Mail:vidoje.stojkovic@gmail.com

Јавни извршитељ Видоје Стојковић из Аранђеловца,именован за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу,доноси

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ДРУГОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

I ПРОДАЈУ СЕ непокретности и то:

Катастарска парцела број 1604/2, укупне површине 2467m2, потес/улица Баљковица на којој се налази зграда пословних услуга (зграда број 1), која има одобрење за употребу, и то по начину коришћења фабрика  конфекције, површине у основи-габариту 662 m2, спратности ПО+ПР+1, односно зграда која има подрум,  приземље и спрат, у приватној својини ,све уписано у лист непокретности број 2890 КО Врбица.
II Изласком на терен, дана 24.03.2021. године, утврђено је да предметне непокретности ослобођене од лица и ствари.
Ш На непокретностима нема права трећих лица које остају на њима и после њихове продаје.
IV На непокретностима које су предмет продаје нема стварних и личних службености нити стварних терета које купац преузима након продаје.
V Закључком овог јавног извршитеља посл.бр. ИИ-2052/2020 од 20.05.2021. године утврђена је вредност непокретности из тачке један овог закључка које су процењене дана 24.03.2021. године на износ од  71.811.500,00 динара, а на основу Стручног налаза о процени тржишне вредности предметних непокретности  извршног дужника који је сачињен дана 24.03.2021. године од стране дипл. грађ. инж, Плећевић Звонимира из Аранђеловца.

VI Друго електронско јавно надметање одржаће се дана 16.07.2021. године на порталу електронског јавног надметања у времену од 9 до 13 часова са почетном ценом од 50% од процењене тржишне вредности  непокретности.
Време за давање понуде траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова.
У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека периода од четири часа, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.
Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

VII Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.
Право учешћа на електронском јавном надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која положе јемство у висини од 15% од процењене вредности непокретности, и полаже се најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања иначе ће се лицу ускратити учествовање најавном надметању.
Јемство се полаже у новцу уплатом на на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје (eaukcija.sud.rs).

Х Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 10% од почетне цене.
Понудиоци могу дати само понуду која је увећана за унапред одређен лицитациони корак.

ХГ Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року , закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћања понуђене цене. Ако ни он цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћа понуђене цене. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.
XII Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да дана 12.07.2021. године у периоду од 12 до 14 часова разгледају предметне непокретности уз предходну најаву јавном извршитељу на телефон: 034/720-450.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.