Banatski Sokolac,građevinski objekti na parceli 9 ari+šuma+njive+pašnjaci,NEPOSREDNA POGODBA

Banatski Sokolac,Ul.Kosovska br.1,porodična stambena zgrada 83m2 sa pomoćnim objektima na parceli 9ari+šuma+njive+pašnjaci,NEPOSREDNA POGODBA

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Горан Шкеро у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN ВАNKA АD BEOGRAD,БЕОГРАД, ул.Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299,број рачуна 265-1610320000001-81 који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.д. БЕОГРАД,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

О продаји непосредном погодбом
1 .ПРОДАЈУ СЕ непосредном погодбом непокретности извршног дужника означене као:
Кат. парцела 44, Потес: Косовска, површине 292м/2, Њива 2. класе,
Кат. парцела 44, Потес: Косовска, површине 83м/2, Земљиште под зградом-објектом, бр. зграде 1,   Кат. парцела 44, Потес: Косовска, површине 16м/2, Земљиште под зградом-објектом, бр. зграде 2,  Кат. парцела 44, Потес: Косовска, површине 14м/2, Земљиште под зградом-објектом, бр. зграде З,
Кат. парцела 44, Потес: Косовска, површине 500м/2, Земљиште уз зграду-објекат,
Породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 83м/2, изграђеној на кат. парц. бр. 44,
Помоћна зграда бр. 2, површине у габариту 16м/2, изграђеној на кат. парц. бр. 44
Помоћна зграда бр. З, површине у габариту 14м/2, изграђеној на кат. парц. бр. 44,
Кат. парцела 45, Потес: Косовска, површине 689м/2, Шума 1. класе
Кат. парцела 46, Потес: Косовска ,површине 908м/2, Њива 2. класе
Кат. парцела 47, Потес: Косовска ,површине 378м/2, Воћњак 3. класе
Све описане и уписане у Листу непокретности бр.392,КО Банатски Соколац,

Процењена вредност: 889.654,00 динара
2.Порез на пренос апсолутних права пада на терет купца.
3. Означена процењена вредност је исказана ради бољег увида утврђене вредности непокретности, а купопродајна цена може да буде и испод 30% процењене вредности непокретности и за њу није потребна сагласност извршног дужника.
4.Рок за проналазак купца и закључење купопродајног уговора је 60 дана од дана израде овог закључка;
5 .Након исплате цене јавни извршитељ уводи купца у посед непокретности.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем e-mail: legal.collection@raiffeisenbank.rs.