Beograd,Centar,stan 28m2 za adaptaciju

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ
Земун,Стевана Марковића 8/II
пословни број.ИИВ 2170/21 Идент.број 32-02-02170-21-0112
Дана 23.05.2022.године

Jавни извршитељ Бојан Костић,у извршном предмету извршног повериоца RAIFFEISEN BANkA A.D.,Београд-нови Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299,ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца на основу решења о извршењу Привредног суда у Београду З Иив 2932/21 од 18.06.2021. године (правноснажно 16.08.2021. године),дана 23.05.2022.године донео је следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ,и то:

једнособан стан,у сутерену стамбене зграде за колективно становање у улици Цвијићева број 90,број објекта 1,број посебног дела 21,евиденцијски број посебног дела 22,измерене корисне површине 28м2,изграђен на катастарској парцели број 1697,уписан у Лист непокретности број 413 КО Палилула;
Непокретност која је предмет продаје из става првог овог закључка слободна је од лица и ствари, и у истој нико не живи.

Тржишна вредност непокретности утврђена је закључком јавног извршитеља о утврђењу вредности непокретности посл.бр.ИИВ 2170/21 од 12.05.2022. године, исправљеног закључком посл.бр.ИИВ 2170/21 од 17.05.2022. године,у износу од 5.292.661,50 динара.

ПРВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАМЕТАЊЕ одржаће се дана 22.06.2022.године у периоду од 09:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs).
Време за давање понуда траје најдуже четири сата,у периоду од 09:00 до 13:00 часова.У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода,време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда,а најдуже до 15 часова,када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Почетна цена на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности,што износи 3.704.863.05 динара.
Лицитациони корак се одређује у износу од 2% од почетне цене,односно у износу од 74.097.26 динара.

На електронском јавном надметању могу да учествују као понудиоци лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања.

Заинтересовани купци су дужни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања уплате на име јемства 15% од утврђене вредности непокретности,што износи 793.899,23 динара,на рачун Министарства правде који је објављен на Интернет страници портала електронске продаје (Регистровани корисник који се пријави на јавно надметање добија мејл са подацима за уплату јемства).

Лица која нису положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања не могу учествовати на јавном надметању.

Регистрација корисника на порталу електронског јавног надметања врши се подношењем захтева за употребу квалификованог електронског потписа,којим се утврђује идентитет корисника.Након регистрације на порталу електронског јавног надметања корисник електронским путем подноси пријаву за учествовање на одређеном електронском јавном надметању, а уз пријаву доставља доказ о уплаћеном јемству. Регистрованом кориснику као понудиоцу насумично се додељује јединствени идентификациони број ради учествовања на овом електронском јавном надметању.

Понудиоцима чија понуда није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања.Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року,а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.Закључак о додељивању непокретности доноси се по закључењу јавног надметања и објављивања најповољнијег понудиоца и после могућег изјашњења о коришћењу права прече куповине. Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року,закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.Ако ни он цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног јемства и пуног износа цене за коју је купио непокретност,уплатом на наменски рачун јавног извршитеља број 205-251815-79 који се води код Комерцијалне банке а.д.Београд са позивом на број предмета ИИВ 2170/21.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се разгледање непокретности на основу писменог захтева за разгледање непокретности достављеног на: izvrsiteljkostic@gmail.com до 16.06.2022. године. Разгледање непокретности биће одржано дана 17.06.2022.године у 10:00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.