Jagodina, poslovno-stambeni objekat

Javni izvršitelj Zoran Dukić donosi dana 24.07.2019.godine sledeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se prodaja putem neposredne pogodbe nepokretnosti i to:

-zemljište pod zgradom-objektom,površine 3a 16m2,zgrada za koju nije poznata namena,broj zgrada 1,Pr.1,potes Više Groblja,broj zgrade 1,zemljište pod zgradom-objektom,površine 1a80m2,zgrada za koju nije poznata ,broj zgrada 2,Pr.1,potes više Groblja,broj zgrade 2,zemljište pod zgradom-objektom,površine 66m2,zgrada za koju nije poznata namena,broj zgrada 3,Pr.1,potes Više Groblja,broj zgrade 3,zemljište pod zgradom-objektom,površien 2m2,potes Više Groblja,broj zgarde 5,Zgrada za koju nije poznata namena,broj zgrada 4,Pr.1,Zemljište pod zgradom-objektom ,površine 4m2,potes Više Groblja,broj zgrade 5,zgrada za koju nije poznata namena,broj zgarad 5,Pr.1,Zemljište pod delom zgrade,površine 23m2,potes Više Groblja,njiva 3,klase,površine 11a 68m2,potes Više Groblja.

Procenjena vrednost navedene nepokretnosti iznosi 24.340.432,00 dinara na dan 08.03.2018.godine,kao dan procene iste.

Ugovor o prodaji može da se zaključi u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji neposrednom pogodbom.

CENA NEPOKRETNOSTI SE SLOBODNO UGOVARA.

Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti se donosi odmah posle zaključenja ugovora o prodaji.

Kupac je obavezan da u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti uplati postignutu prodajnu cenu na namenski račun javnog izvršitelja 170-50010611002-24,koji se vodi kod UNICREDIT BANK AD SRBIJA filijala Jagodina,sa pozivom na broj predmeta И.Ив-24/2017.