Jagodina,poslovno-stambeni objekat

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ
За подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
Душана Миљковића 6,спрат З,стан 15,
Јагодина
Број предмета:ИИВ 86/17,Телефон: 035/243-344

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Зоран Дукић,у извршном поступку извршног повериоца: RAIFFEISEN ВАNKA AD BEOGRAD,Београд, ул.Ђорђа Станојевиђа бр.16,на основу члана 23 Закона о извршењу и обезбеђењу,а у вези члана 85 Закона о привредним друштвима,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

 

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА те се одређује да ће се приступити продаји путем непосредне погодбе после неуспеха другог јавног надметања,непокретности:

Земљиште под зградом — објектом, површине За 16M2, Зграда за коју није позната намена,број зграда,Пр1, потес „Више Гробља”, број зграде 1,Земљиште под зградом — објектом,површине 1 а 80м2,Зграда за коју није позната намена,број зграда 2,Пр1, потес „Више Гробља”,број зграде 2,3емљиште под зградом — објектом, површине 66м2,Зграда за коју није позната намена, број зграда З, ПР],потес „Више Гробља”, број зграде 3,_Земљиште под зградом — објектом,површине 2м2, потес „Више Гробља”,број зграде 5,Зграда за коју није позната намена,број зграда 4 Пр1,Земљиште под зградом — објектом, површине 4м2,потес „Више Гробља”, број зграде 5,Зграда за коју није позната намена, број зграда 5,Пр1,Земљиште под делом зграде, површине 23м2, потес„Више Гробља”,Њива З.Класе,површине 1 la 68м2,потес „Више Гробља”.

Процењена вредност наведене непокретности износи 24.340.432,00 динара,на дан 08.03.2018.године,као дан процене исте;

Уговор о продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања закључка о продаји непосредном погодбом.

Цена непоретности се слободно уговара.
Закључак о додељивању непокрености доноси се одмах после закључење уговора о продаји.

Купац је обавезан да у року од 8 (осам )дана од доношења закључка о додељивању непоретности уплати постигнуту продајну цену на наменски рачун јавног извршитеља 170-50010611002-24,који се води код UNICREDIT BANk СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД филијала Јагодина, са позивом на број предмета И.Ив-86/2017.
Закључак о предаји непоретности купцу донеће се одмах после исплате продајне цене.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci ad Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+381 63 1063 872,+381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.