Jagodina,lokal Mlečko

Jagodina,stambeno-poslovni objekat,lokal 54m2+stambeni prostor 54m2,Ul.Sutjeska br.6,CENA:EUR 21.700

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
тел.035/571-701,
Параћин,Томе Живановића бр.39,спрат 6,стан 41-42
Пословни број ИИ 2/2020

Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина,именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу,у правној ствари извршног повериоца RAIFFElSEN BANКA АО BEOGRAD, Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16 дана 14.07.2021.године доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

УТВРЂУЈЕ СЕ да је извршни поверилац благовремено поступио у складу са налогом јавног извршитеља из закључка посл.бр.ИИ 2/2020 од дана 25.06.2021.године,а којим је исти позван да се у року од 15 дана од дана пријема предметног закључка изјасни да ли предлаже намирење потраживања продајом непокретности непосредном погодбом или преносом права својине на непокретности.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је извршни поверилац у складу са одредбама чл.184.и чл.189.Закона о извршењу и обезбеђењу изабрао намирење продајом непокретности непосредном погодбом (продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца).
УТВРЂУЈЕ СЕ да је извршни поверилац у свом поднеску од 29.06.2021.године одредио почетну цену непокретности која се продаје непосредном погодбом и то у износу од 40% процењене вредности непокретности (односно по почетној цени не нижој од 2.557.197,00 динара).
УТВРЂУЈЕ СЕ ПОЧЕТНА ЦЕНА за продају непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца и то следећу непокретност,

ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ

-стамбено пословна зграда,као зграда број 1,изграђена на кп.бр.3269/2 КО Јагодина,на адреси:Јагодина,ул. Сутјеска бр.б,тзв.” Млечко”локал површине у основи 54 м2,спратност:приземље + поткровље,за објекат је издата употребна дозвола,град Јагодина,све уписано у лист непокретности број 5045 КО Јагодина,

ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: 2.557.197,00 ДИНАРА

ОДРЕЂУЈЕ СЕ датум објаве овог закључка у смислу одредби чл.174.Закона о извршењу и обезбеђењу за дан 19.07.2021.године.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ рок за закључење Уговора о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца од 30 дана од дана објаве овог закључка,а који датум објаве је одређен претходним ставом изреке овог закључка,и то за дан 19.08.2021. године.

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица да своје понуде за куповину непокретности непосредном погодбом доставе на адресу јавног извршитеља Ивана Јездовића из Параћина,ул.Томе Живановића бр.39,спрат 6,стан 41-42,у затвореној коверти,са назнаком: “ПОНУДА ЗА ИИ 2/20 НЕ ОТВАРАТИ” и то најкасније до 19.08.2021.године до 15:00 часова када ће се приступити отварању свих пристиглих понуда заинтересованих лица.(све понуде морају бити Достављене дана 19.08.2021. године до 15:00 часова без обзира када су ucrne упућене).

Јемство у износу од десетог дела (1/10) процењене вредности непокретности која је предмет продаје (у висини од 639.299 динара) купац је дужан да положи непосредно пре закључења уговора о продаји и то полагањем износа у висини од 639.299 динара на депозитни рачун јавног извршитеља 170-0050015109007-67 који се води код UNlCREDlT ВANК SRBlJA АD.BEOGRAD са позивом на број предмета 16-01-00002-20-0144,са сврхом уплате:”јемство у предмету ИИ 2/20”.

Продаја непосредном погодбом непокретности из става четвртог изреке овог закључка извршиће се закључењем Уговора о продаји непосредном погодбом,у писаном облику,између јавног извршитеља Јездовић Ивана из Параћина,ул.Томе Живановића бр.39,спрат 6,стан 41-42 као Продавца,који иступа у име и за рачун извршног дужника и Купца са најповољнијом понудом.

УТВРЂУЈЕ СЕ да ће јавни извршитељ донети закључак о додели предметне непокретности одмах после закључења Уговора о продаји непокретности непосредном погодбом из претходног става изреке овог закључка.

Рок за плаћање понуђене и прихваћене купопродајне цене непокретности која је предмет ове продаје не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности,а све то у складу са одредбама чл.189.став 2.Закона о извршењу и обезбеђењу.

Закључак о предаји непокретности купцу доноси се одмах после исплате продајне цене и доставља свима којима и закључак о продаји непокретности непосредном погодбом, као и пореској управи и јединици локалне самоуправе према месту налажења непокретности.
Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci ad Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+381 63 1063 872,+381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.