Kraljevo,centar,dupleks 177m2,CENA:NEPOSREDNA POGODBA od EUR 44.900

Kraljevo,centar,dupleks 177m2,CENA:NEPOSREDNA POGODBA od EUR 44.900

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ И
ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАЉЕВУ
АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ
К р а љ е в о, Чика Љубина 4А
Посл.бр.ИИ 1743/20

Јавни извршитељ Александар Павловић из Краљева, у извршном поступку извршног повериоца Raiffeisen banka ad Beograd, Београд, ул.Ђорђа Станојевића 16 доноси дана 09.06.2021. године

ЗАКЉУЧАК

1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја следеће непокретности извршног дужника:

стан број посебног дела 9,у поткровљу, број зграде 1,број улаза 2,у ул.Обилићева,на поткровљу 74m2 и на таванском простору 103m2,укупне површине 177m2,изграђен на кат. парцели број 287/1 према листу непокретности број 9832 КО Краљево

ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА.

2.На непокретности која је предмет продаје нема службености и стварних терета које купац преузима.

З.Закључком о процени вредности непокретности од 23.02.2021. године јавни извршитељ Александар Павловић утврдио је тржишну вредност непокретности на дан процене и то – стан број посебног дела 9,у поткровљу, број зграде 1,број улаза 2,у ул. Обилићева, на поткровљу 74m2 и на таванском простору 103m2, укупне површине 177m2,изграђен на кат. парцели број 287/1 према листу непокретности број 9832 КО Краљево, у износу од 11.651.900,00 динара.

4.Рок за закључење уговора о продаји непокретности путем непосредне погодбе одређује се за дан 06.07.2021. године на адреси канцеларије јавног извршитеља у Краљеву,Цара Душана бр.49,са почетком у 13 часова.

5.Цена непокретности се слободно уговара,а почетна цена износи 5.290.686,00 динара,односно 45,4 % процењене вредности наведене непокретности.
6.Рок за плаћање продајне цене је 15 дана рачунајући од дана доношења закључка о додељивању непокретности.

7.Купац полаже јемство у висини од 15% процењене вредности непокретности из тачке З.овог закључка, најкасније један радни дан пре закључења уговора о продаји. Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља Александра Павловића број 170-50010657001-58 код Уникредит банке АД Београд, са напоменом ”јемство за куповину.

9.Заинтересованим лицима за куповину непокретности ближе описане у тачки 1.овог закључк дозволиће се да разгледају предметну непокретност уз предходну најаву извршитељу на телефон 060/555-96-82.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.