Kruševac,1,0-osoban stan51m2,Dušanova119

Javni izvršitelj Milovan Đinović u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Đorđa Stanojevića 16,donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K
o prodaji nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem

ODREĐUJE SE PRVO ROČIŠTE za javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i to:

Jednosoban stan,br.posebnog dela 23,površine 51m2,u potkrovlju zgrade 1,broj ulaza 59,u Ul.Dušanovoj br.119/bivšoj Ul.Dragomira Gajića/na katastarskoj parceli broj 2410/74,upisanog u listu nepokretnosti broj 8901 KO Kruševac-u svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1-procenjene vrednosti u iznosu od 2.877.996,10 dinara sa početnom cenom koja ne može biti niža od 60% utvrđene vrednosti nepokretnosti i koja iznosi 1.726.797,66 dinara.

Procena vrednosti navedene nepokretnosti vršena je na dan 07.09.2020.godine.
Na predmetnim nepokretnostima postoje tereti izvršnog poverioca.

PRODAJA ĆE SE OBAVITI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM KOJE ĆE SE ODRŽATI 23.11.2020.GODINE U 11 ČASOVA u kancelariji Javnog izvršitelja Milovana Đinovića iz Kruševca,u Ul.Gazimestanska br.4/3.

Porez na promet nepokretnosti plaća kupac.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju su dužna da uplate depozit u visini jedne desetine od procenjene nepokretnosti radi čije kupovine se uzima učešće na javnom nadmetanju,na namenski račun Javnog izvršitelja br.205-202054-79 koji se vodi kod KOMERCIJALNE BANKE AD Kruševac i na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

Najpovoljniji ponudilac kome nepokretnost bude prodata je dužan da cenu za koju je nepokretnost kupio položi na namenski načun javnog izvršitelja br.205-202054-79 koji se vodi kod KOMERCIJALNE BANKE AD Kruševac u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o prodaji i dodeljivanju.

Nepokretnost se može razgledati svakog dana od 27.10.2020.godine do 22.11.2020.godine u vremenu od 08.00-16.00 časova,odnosno zainteresovana lica mogu u pomenutom periodu da izvrše uvid u dokumentaciju u spisima.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.