Kuršumlija,poslov.-stamb.prostor 75+75m2

Javni izvršitelj Miloš Perić,u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

o prodaji javnim nadmetanjem nepokretnosti i to :

-prizemlja 1/1 porodične stambene zgrade,kao posebnog dela objekta br.3na k.p.br.3372/1 KO Kuršumlija,Ul.Vidovdanska,Kuršumlija upisanog u list nepokretnosti br.2610 za navedenu katastarsku opštinu,površine 75m2,koje je po nameni poslovni prostor a sastoji se iz dve prostorije.

-potkrovlja 1/1 porodične stambene zgrade,kao posebnog dela objekta br.3 na kp br.3372/1 KO Kuršumlija Ul.Vidovdanska,Kuršumlija upisanog u list nepokretnosti br.2610 za navedenu katastarsku opštinu,površine 75m2,koje je po nameni stambeni prostor a sastoji se iz četiri prostorije i to predsoblja,dnevnog boravka,spavaće sobe i mokrog čvora.

Određuje se da će se drugo javno nadmetanje radi prodaje nepokretnosti održati u kancelariji javnog izvršitelja Miloša Perića u Prokupljku,Ul.Vojvode Mišića br.32/2,dana 11.04.2018.godine sa početkom u 13h.

Početna cena na drugom javnom nadmetanju biće 50% od procenjene vrednosti odnosno,

-810.000,00 dinara za prizemlje 1/1 porodične stamnbene zgrade i
-1.203.750 dinara za potkrovlje 1/1 porodične stamben zgrade.

Datum i vreme naredne licitacije biće naknadno objavljeni.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.