Margita,porodična stambena zgrada 120m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН ШКЕРО ПАНЧЕВО
Тиколе Тесле 15 локал бр. 3, Панчево пословни број: ИИ 112/22 дана 26.04.2022. године
Јавни извршитељ Горан Шкеро у извршном предмету извршног повериоца RAIFFEISEN
BANКA AD BEOGRAD, БЕОГРАД, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 00000299,у складу са одредбом чл. 493. Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ и то следеће непокретности:
Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 120 м2, ПР, изграђена на к.п. 53 1,
Помоћна зграда бр.2,површине у габариту 34м2, ПР, изграђена на к.п. 531,
Помоћна зграда бр.З,површине у габариту 24м2, ПР, изграђена на к.п. 531,
Помоћна зграда бр.4,површине у габариту 27м2, ПР, изграђена на к.п. 531,
Све непокретности постојеће на к.п. 531,описане и уписане у листу непокретности бр.362, КО Маргита;
Не постоје права трећих лица која остају на непокретности и после њене продаје,а јавни извршитељ нема сазнања о непосредним држаоцима предметне непокретности.

Купац не преузима стварне и личне службености нити стварне терете.

Процењена вредност непокретности утврђена је Закључком од 11.04.2022. године и износи 1.059.817,50 динара.
Друго електронско јавно надметање одржаће се 23.06.2022.године на порталу електронског јавног надметања www.eaukcija.sud.rs,са почетком у 9:00 часова.
Време давања понуда траје најдуже четири сата и то од 9:00 до 13:00 часова.У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека периода из става 2.овог члана, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.Наведени поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ни једна понуда,а најдуже до 15:00 часова,када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.
Почетна цена непокретности износи 50% од горе означене утврђене вредности непокретности односно 529,908,75 динара.

Лицитациони корак износи 5 % од почетне цене односно 26.495,43 динара.

Јемство износи 15% од утврђене вредности горе наведене непокретности односно 158.972,62 динара.
Јемство се уплаћује најкасније два дана пре одржавања јавног надметања. Јемство за учешће на електронском јавном надметању уплаћује се на рачун министарства, који је обљављен на интернет страници портала vvww.eaukcija.sud.rs све у складу са чланом 175. ЗИО и у складу са чланом 8. Правилника о организацији и поступку електронског јавног надметања (Сл. Гласник РС бр. 14/2020).

Заинтересована лица могу да разгледају наведене непокретности уз претходну најаву јавном извршитељу путем телефона: 013-355-885.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.