Novo Miloševo, kuća sa više parcela

Porodična stambena zgrada 113m2 na placu površine 369m2 i više parcela

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21 сп. З ст. 57
Тел: 023/600-380
Број предмета: ИИВ 196/20

Јавни извршитељ Драган   у извршном поступку извршног повериоца Opportunity banka AD Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Утврђује се даје закључком број ИИВ 196/20 од дана 26.05.2021.године утврђена вредност непокретности и то:

Општина: НОВИ БЕЧЕЈ
Катастарска општина:БОЧАР лист непокретности број 1811
Парцела број 1692/0,Површина м2:5980,Улица/Потес:ЛАНИШТЕ
Бр.дела парцеле: 1,Површина м2:5980,Начин коришћења земљишта:ЊИВА 4.КЛАСЕ,Врста земљишта:ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Парцела број 1693/0,Површина м2: 298, Улица / Потес: ЛАНИШТЕ
Бр.дела парцеле:1,Површина м2: 298,Начин коришћења земљишта:ПАШЊАК З.КЛАСЕ,Врста земљишта: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Укупно процењене вредности 536.120,00 динара

Општина: НОВИ БЕЧЕЈ
Катастарска општина: НОВО МИЛОШЕВО лист непокретности број 5407
Парцела број 9762/2, Површина м2: 5753, Улица / Потес: СТРЊИКЕ
Бр.дела парцеле:1,Површина м2:4084,Начин коришћења земљишта:ЊИВА З.КЛАСЕ,Врста земљишта: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Бр.дела парцеле:2,Површина м2:1669,Начин коришћења земљишта:ЊИВА 4.КЛАСЕ,Врста земљишта:ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Процењене вредности 540.000,00 динара

Парцела број 3352/2,Површина м2:369,Улица/Потес:ПЕТЕФИ ШАНДОРА
Бр.дела парцеле:1,Површина м2:151,Начин коришћења земљишта:ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ, врста земљишта:ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Бр.дела парцеле: 2, Површина м2: 218, Начин коришћења земљишта: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ
ОБЈЕКАТ, врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

ПОДАЦИ О ЗГРАДАМА И ДРУГИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА (ОБЈЕКТИ НА ИЗАБРАНОМ ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ)

Улица:Кућни број:Површина м2: Начин коришћења објекта:
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 61 А 151 ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Процењене вредности 2.116.264,00 динара
Непокретност није слободна од лица и ствари.

ЗА НАВЕДЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОГЛАШАВА СЕ ПРВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за дан 16.07.2021 године путем портала eaukcija.sud.rs.Време давања понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.

Општина: НОВИ БЕЧЕЈ
Катастарска општина: НОВО МИЛОШЕВО лист непокретности број 5407
Парцела број 9902/4,Површина м2: 22616, Улица / Потес: СТАРА ЗЕМЉА
Бр.дела парцеле: 1, Површина м2: 22616,Начин коришћења земљишта:ЊИВА 2. КЛАСЕ, Врста земљишта: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Процењене вредности 2.260.170,00 динара

ЗА НАВЕДЕНУ НЕПОКРЕТНОСТ ОГЛАШАВА СЕ прво ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за дан
15.07.2021 године путем портала eaukcija.sud.rs. Време давања понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.

Право учешћа имају сва регистрована заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања продаје положе јемство у износу од од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро рачун Министарства правде у складу са пресонализованим инструкцијама за плаћање које се добијају приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs. Упутства за учешће на електронском јавном надметању налазе се на сајту Министарства правде и у оквиру потрала eaukcija.sud.rs

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 70% од утврђене вредности непокретности.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана од дана окончања јавног надметања понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 330-15007967-96 који се води код Crеdit Agricole banka Srbija AD Novi Sad и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену цену у року.

Јемство се губи у сваком случају ако учесник не понуди ни почетну цену, као и ако учесник одустане одјавног надметања.
Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје сваког петка у 12:00 часова што је извршни дужник дужан омогућити, у противном разгледање ће се спровести принудним путем.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд на контакт тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.