Sombor,porodična stamb.zgrada 140m2

Sombor,porodična stambena zgrada površine 140m2, na parceli površine 7,28 ari, Ul. Vere Gucunje br. 24.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРИНКА ГЕЛИЋ
Врбас,Иве Лоле Рибара бр.9 пословни број.ИИВ 122/20
Идент.број предмета:58-02-00122-20-0183 дана 16.05.2022. године
Јавни извршитељ Даринка Гелић,поступајући у извршном поступку по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе извршног повериоца RAlFFElSEN BANkA AD BEOGRAD, Београд,ул. Ђорђа Станојевића бр.16
ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца дана 16.05.2022.године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом по избору извршног повериоца непокретности уписаних у листу непокретности број 4433 К.О.Сомбор-1 и то:
Породична стамбена зграда,ПР,површине 140 м2,бр.зграде 1,изграђене на катастарској парцели бр.4374,у улици Вере Гуцуње бр.24 у Сомбору,својина приватна,обим удела 1/1 извршног дужника.
са напоменом даје парцела број 4374 у власништву Снежане Моцељ из Новог Сада у 4/5 дела и Душана Рацков из Темерина у 1/5 дела.

II Процењена вредност непокретности утврђена је у закључку овог Јавног извршитеља посл,бр.И.Ив.122/2020 од дана 11.08.2021.године,према тржищној цени на дан процене и износи 3.165.067,00 динара.
III У налазу и мишљењу стручног лица наведено је да је део објекта 2 у функционалној целини са породичном стамбеном зградом 1 .
IV На непокретности не постоје права трећих лица која остају након продаје,нити постоје стварне и личне службености и стварни терети које купац преузима.
Продајна цена непокретности се слободно уговара између понудиоца и извршног повериоца и не може бити нижа од 953.000,00 динара.
V Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца може да се закључи у року од 30 дана од дана доношења овог закључка,тј.до 16.06.2022.године.Рок за плаћање цене је 15 дана од дана доношења закључка о додели непокретности,који се доноси одмах после закључења уговора о продаји.
VI Позивају се заинтересована лица да понуде за куповину непокретности благовремено шаљу писаним путем на адресу извршног повериоца:

н/р Славољуб Ракић/не отварати/
RAlFFElSEN BANКA AD BEOGRAD,Београд,
ул.Ђорђа Станојевића 16.
11070 Нови Београд,Србија

Рок за достављање понуда је до 10.06.2022.године.
Понуда мора да садржи прецизно одређење непокретности за коју се даје понуда,износ понуђене цене изражен у динарима и контакт телефон понуђања како би исти могао бити контактиран,ради закључења споразума са извршним повериоцем.
Контакт особе извршног повериоца Миљана Станић број тел.011/220-8991 и Бошко Трифуновић број тел.011/220-8989.

VII Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца закључује се између јавног извршитеља и лица које је потписало споразум са извршним повериоцем о цени и року за плаћање цене, те о томе буде обавештен јавни извршитељ,који потом позива купца да приступи у канцеларију јавног извршитеља,ради закључења уговора о продаји непокретности.

Лице чија понуда буде прихваћена и које са извршним повериоцем потпише споразум о цени и року за плаћање цене непокретности,дужно је да непосредно пре закључења уговора о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца уплати јемство у износу од 15% процењене вредности непокретности и то уплатом на наменски рачун јавног извршитеља бр.285-2210310000080-52 који се води код NASA АIК BANKA, са позивом на број предмета,сврха уплате: Јемство.

VIII Заинтересованим лицима за куповину иепокретности организоваће се,на основу претходно благовремено поднетог захтева путем е-поште:izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com,разгледање непокретности.

IX Трошкове ради уписа права власништва на непокретности у катастру и порез на пренос апсолутних  права сноси купац.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.