Tovariševo,porodična zgrada 80m2

Tovariševo,Ul.Proleterska br.15,porodična stambena zgrada 80m2 sa pomoćnim objektima,CENA:EUR 9.300

Javni izvršitelj Kosta Aleksić,Ul.Lasla Gala br.10,Novi Sad,tel.021/300-8677,u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći

ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NA DRUGOM ELEKTRONSKOM JAVNOM NADMETANJU

ODREĐUJU SE USLOVI PRODAJE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANJU nepokretnosti i to:

-prizemne porodične stambene zgrade,broj zgrade 1,u ulici Proleterska br.15,površine zemljišta pod zgradom-objektom 80m2,upisano u list nepokretnosti br.2506 KO Tovariševo,
-prizemne pomoćne zgrade,broj zgrade 2,u ulici Proleterska,površine zemljišta pod zgradom-objektom 42m2,upisano u list nepokretnosti br.2506 KO Tovariševo,
-prizemne pomoćne zgrade,broj zgrade 3,u ulici Proleterska,površine zemljišta pod zgradom-objektom 35m2,upisano u list nepokretnosti br.2506 KO Tovariševo,
-katastarska parcela br.1854,ukupne površine 7a i 91m2,upisan u list nepokretnosti br.2506 KO Tovariševo.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.196.066,27 dinara/dan procene 31.08.2020.godine/,a početna cena iznosi 1.098.033.13 dinara/50% procenjene/.

Javna prodaja održaće se dana 03.08.2021.godine,prodaja će se sprovesti putem portala elektronske prodaje.
Licitacioni korak iznosi 5% od određene početne cene.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja prethodno polože jemstvo u iznosu od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala/eaukcija.sud.rs/i to najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja,inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.

Ponuđač sa najvećom ponudom je dužan da ponuđenu cenu plati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj 265-2010310006845-87 RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD,sa pozivom na broj ИИ 91/20.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje dana 21.07.2021.godine od 16-18 časova.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.