Užice,Ul.Radničkog bataljona br.103,NEPOSREDNA POGODBA poslovni prostor restoran 155m2 CENA:od EUR 23.400

Užice,Ul.Radničkog bataljona br.103,NEPOSREDNA POGODBA poslovni prostor restoran 155m2 CENA:od EUR 23.400

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАН ЛОЈАНИЧИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Ул.Петра Ћеловића бр. 20, II спрат,стан 6,31102 Ужице,Tel:031/525-751 Маил: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com

Јавни извршитељ,Милан Лојаничић у извршном предмету извршног повериоца Raiffeisen bank a.d.Beograd, Београд – Нови Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК о продаји непокретности непосредном погодбом
                           по избору извршног повериоца

Пословни простор-једна просторија површине 155м2,број посебног дела 1,на адреси Радничког батаљона бр.103,Ужице,који се налази у приземљу зграде бр.1 на КП 7008 КО Ужице,врста права извршних дужника:својина,облик својине приватна,обим удела извршних дужника у праву својине сваки дужник по 1/4 идеалних делова у праву својине,уписана у лист непокретности број 6690 КО Ужице-СКН Ужице.

Вредност непокретности,предмета продаје утврђена је закључком Јавног извршитеља Милана Лојаничића о утврђивању вредности непокретности И.И.431/2020 од 26.11.2020. године, донетим на основу извештаја о процени тржишне вредности непокретности који испред Агенције ”Олимпија” из Ужица потписује стручно лице — лиценцирани проценитељ Предраг Миливојевић,бр.Лиценце 077,а којој процени је приступљено дана 20.10.2020. године у износу од 9.202.815.00 динара.

Уговор о продаји непосредном погодбом непокретности ближе описаној у ставу првом изреке овог закључка закључиће јавни извршитељ у име и за рачун извршних дужника у писменом облику са лицем које је пoтписало споразум са извршним повериоцем о цени и року за исплату цене и томе обавестило јавног извршитеља,а све на основу чл. 189,став З.Закона о извршењу и обезбеђењу РС.

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом непокретности ближе описаном у ставу првом изреке овог закључка закључиће се у просторијама седишта канцеларије Јавног извршитеља Милана Лојаничића у року ид 30 дана од доношења овог Закључка,односно 28.04.2021.године а на основу чл.189.став 2.Закона о извршењу и обезбеђењу РС,СЛ.Гласник РС број 106/2015, 106/2016, 113/2017 и 54/2019”).

Почетна,уједно и најнижа цена за коју предметна непокретност може бити купљена, одређује се на основу предлога извршног повериоца у износу од 30% од утврђене вредности непокретности описане у ставу првом изреке овог Закључка,а што у конкретном случају износи 2.760.844,50 динара.

Рок за исплату уговорене купопродајне цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности – чл.189.став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу РС(‘Сл.Гласник РС број 106/2015,  106/2016,113/2017 и 54/2019”).

Заинтересованим лицима за куповину предметних непокретности дозволиће се да уз претходну сагласност непосредног држаоца непокретности у прикладно време разгледају непокретност,а на основу писменог предлога који доставе на адресу електронске поште канцеларије јавног извршитеља izvrsitelj.milanloјаnicic@gmail.com а на основу члана 163.Закона о извршењу и обезбеђењу РС.

Позивају се заинтересована лица да понуде за куповину непокретности шаљу писаним путем најкасније до 21.04.2021.год.на адресу извршног повериоца RAIFFEISEN BANK AD Beograd,Ђорђа Станoјевића 16,Нови Београд – Н/Р Славољуб Ракић,Одељење за принудну наплату потраживања,Београд-Нови Београд,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16 са напоменом:понуда за куповину непокретности у предмету И.И.431/2020-НЕ ОТВАРАТИ.
Отварање понуда одржаће се дана 23.04.2021.год.
Понуда мора да садржи прецизно одређење непокретности за коју се шаље понуда,износ цене изражен у динарима и контакт телефон понуђача како би исти могао бити контактиран ради закључења споразума са извршним повериоцем.
Крајњи рок за закључење Уговора о продаји је 28.04.2021.год.   

Купац непокретности дужан је,а на основу чл.185.став З.Закона о извршењу и обезбеђењу РС (”Сл.Гласник РС број 106/2015,106/2016,113/2017 и 54/2019”)да непосредно пре закључења уговopa о продаји непокретности непосредном погодбом на наменски рачун Јавног извршитеља 6poј 205-264837-07 који се води код Комерцијална банка ад Београд уплати јемство у износу од 15% од утврђене вредности предметне непокретности,а што у конкретном случају износи 1.380.422.25 динара,са напоменом „јемство за продају непокретности непосредном погодбом ” и да приликом уплате у одељку “позив на број” наведе И.И.4З1/2020”.

Закључак о додељивању непокретности доноси се одмах после закључења уговора о продаји конкретне непокретности.

Купац непокретности дужан је да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног износа јемства и понуђене цене на рачун Јавног извршитеља број 205-264837-07 који се води код „Комерцијална банка” ад Београд са позивом на број И.И.4З1/2020.

Трошкове преноса права својине сноси купац и не урачунавају се у купопродајну цену.

Уколико уговор о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца не буде закључен у року који је одређен закључком о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца или ако цена не буде плаћена у року који је одређен, Јавни извршитељ ће посебним Закључком утврдити да предметна непокретност није продата непосредном погодбом по избору извршног повериоца.

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом не подлеже солемнизацији од стране јавног бележника – чл.185.став 4.Закона о извршењу и обезбеђењу РС(Сл.гласник РС”,бр.106/2015,106/2016 аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019).

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci ad Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд на контакт тел.381 63 1063 872,381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs