Užice,stan 110m2 NEPOSREDNA POGODBA

Užice,Ul.Majdanska br.44,stan 3,0-osoban 110m2 u porodičnoj stambenoj zgradi,CENA: od EUR 24.920 NEPOSREDNA POGODBA

Javni izvršitelj Milan Lojaničić,Užice,Ul.Petra Ćelovića br.20,II sprat,stan br.6,tel.031/52-57-51 u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16.Novi Beograd donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K
o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca

ODREĐUJE SE PRODAJA NEPOSREDNOM POGODBOM NEPOKRETNOSTI I TO:

2/4 idealnih delova,Ul.Majdanska br.44 u okviru porodične stambene zgrade u Ulici Majdanska br.44,Užice,broj zgrade 1,broj etaža:Po1+Pr1+Pk1,postojećoj na kastarskoj parceli broj 7916 KO Užice,vrsta prava svojine,oblik svojine privatna,a koji predstavljaju trosoban stan površine 110m2,upisano u list nepokretnosti broj 3843 KO Užice.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja Milana Lojaničića o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti И.И.42/2019.od 22.10.2019.godine donetim na osnovu procene stručnog lica Vladislava Ilića kojoj se pristupilo dana 12.09.2019.godine u iznosu od 5.879.475 dinara.

Ugovor o prodaji predmetne nepokretnosti neposrednom pogodbom zaključiće se u pismenom obliku između kupca i Javnog izvršitelja u ime i za račun izvršnog dužnika.

Javni izvršitelj određuje da će se otvaranju ponuda i pristupanju zaključivanja ugovora o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom pristupiti dana 15.12.2020.godine u 15:00 časova u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,Ul.Petra Ćelovića br.20,drugi sprat,stan 6.Užice.

Uslovi da lice učestvuje kao ponuđač za nepokretnost-predmet prodaje neposrednom pogodbom su sledeći:

1.da odgovarajući iznos jemstva/jednu desetinu procenjene vrednosti nepokretnosti/uplati na račun Javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd sa napomenom:jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu И.И.42/2019 sa pozivom na broj И.И.42/2019.

2. da ponudu za nepokretnost-predmet prodaje neposrednom pogodbom dostavi zapečaćenu najkasnije do 14:00 časova na dan otvaranja ponuda,15.12.2020.godine.

POČETNA A UJEDNO I MINIMALNA CENA nepokretnosti predmeta prodaje određuje se u iznosu od 2.939.737,50 dinara.

Cena nepokretnosti se slobodno ugovara a rok za plaćanje cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

OBAVEŠTAVAJU SE lica zainteresovana za kupovinu nepokretnosti putem neposredne pogodbe da mogu izvršiti razgledanje predmetne nepokretnosti uz saglasnost izvršnog dužnika a na osnovu pismenog predloga koji mogu da upute na adresu sedišta kancelarije javnog izvršitelja zaključno sa danom 07.12.2020.godine.

JEMSTVO-zainteresovana lica su obavezna da najkasnije do 14:00 časova na dan otvaranja ponuda uplate na ime jemstva jednu desetinu(1/10)utvrđene vrednosti nepokretnosti a što u konkretnom slučaju iznosi 587.947,50 dinara.
Zainteresovana lica odgovarajući iznos jemstva uplaćuju na račun Javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd sa napomenom:jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu И.И.42/2019.sa pozivom na broj И.И.42/2019.

Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti donosi se odmah posle zaključenja ugovora o prodaji.

Kupac nepokretnosti je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti da isplati razliku između uplaćenog iznosa jemstva i ponuđene cene na račun Javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd sa pozivom na broj:И.И.42/2019.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.