Vlasotince,Ul.Aleksandra Puškina

DATUM I VREME SLEDEĆE LICITACIJE BIĆE NAKNADNO OBJAVLJENI

Javni izvršitelj Aleksandra Antić u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,doneo je sledeći

ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

ODREĐUJE SE DRUGA PONOVNA JAVNA PRODAJA NEPOKRETNOSTI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM  i to:

1. kp.br.2979/5,ulica Aleksandra Puškina,ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini,površine 31m2,ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište,u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa udelom 1/3,po LN 94 za KO Vlasotince varoš-procenjena tržišna vrednost 12.400,00 dinara,početna cena 6.200,00 dinara.

2. kp.br.2978,ulica Aleksandra Puškina,zemljište pod zgradom i drugim objektom,površine 89m2 i zemljište uz zgradu i drugi objekat,površine 112m2,ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini,i porodična stambena zgrada površine 89m2,objekat ima odobrenje za gradnju,nije izdata upotrebna dozvola,sve u privatnoj svojini  izvršnog dužnika sa udelom 1/3,po listu nepokretnosti 94 za KO Vlasotince varoš-procenjena tržišna vrednost zemljišta 80.400,00 dinara,početna cena 40.200,00 dinara,procenjena tržišna vrednost porodične zgrade 1.262.613,30 dinara,početna cena 631.306,65 dinara,odnosno ukupna procenjena tržišna vrednost 1.343.013,3 dinara,početna cena 671.506,65 dinara.

Javni izvršitelj nije utvrdio da li je predmetna nepokretnost slobodna od lica i stvari.

Drugo ponovno javno nadmetanje održaće se dana 18.08.2020.godine u 11.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandre Antić u Koste Stamenkovića 3/5 u Leskovcu a POČETNA CENA NEPOKRETNOSTI NA DRUGOM PONOVNOM JAVNOM NADMETANJU iznosi 50% procenjene vrednosti nepokretnosti.
Procena vrednosti nepokretnosti je izvršena Zaključkom И.Ив-234/2017 od 10.12.2019.godine.

DATUM I VREME SLEDEĆE LICITACIJE BIĆE NAKNADNO OBJAVLJENI.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja Aleksandre Antić broj 200-2909561301026-71 koji se vodi kod Banka Poštanska Štedionica AD Beograd sa napomenom,jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj И.Ив-234/2017.

Najpovoljniji ponudilac kome bude dodeljena nepokretnost/kupac/je dužan da ponuđeni iznos/cenu/uplati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti i to na račun javnog izvršitelja Aleksandre Antić broj 200-2909561301026-71 koji se vodi kod Banka Poštanska Štedionica AD Beograd sa pozivom na broj predmeta И.Ив-234/2017.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima a koja se prijave do 11.08.2020.godine elektronskim putem na a.antic.izvrsitelj@gmail.com ili pisanim putem na adresu kancelarije ovog javnog izvršitelja u Leskovcu,Ul.Koste Stamenkovića 3/5,omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 14.08.2020.godine.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.