Vrbas,Ul.Moše Pijade br.2,kuća 195m2,CENA:EUR 26.950

Vrbas,Ul.Moše Pijade br.2,porodična stambena zgrada 195m2,parcela 4,30 ari

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРИНКА ГЕЛИЋ
Именована за подручје Вишег и Привредног суда у Сомбору Врбас,
Иве Лоле Рибара бр.9,тел:021/700-978 посл.Бр.И.И.33/2018

Јавни извршитељ Даринка Гелић, поступајући у извршном поступку по предлогу за извршење на основу извршне исправе извршног повериоца RAIFFEISEN BANkA АД БЕОГРАД, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16,
доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продаја путем јавног надметања следеће непокретности и то:

Непокретност уписана у лист непокретности број 4423 Ко Врбас-град, парцела број 10449/4, на којој се налази породична стамбена згарад број 1, површине 138м2 у улици Моше Пијаде бр.2 својина приватна,спратности Пр+Пк, док је у листу непокретности укњижена спратност Пр.Предметни објекат се састоји од две независне стамбене јединице и то једна на приземљу објекта а друга на спрату објекта и укупна корисна површина обе етаже је 195,12м2.

Уз предметни стамбени објекат изграђен је помоћни објекат приземне спратности који није уписан у лист непокретности.

II Процењена вредност непокретности утврђена је закључком овог Јавног извршитеља посл.бр.И.И 33/20l8 од дана 04.02.2019.и 22.07.2019 године према тржишној цени на дан процене и износи 6.358.151,05 динара.

III На наведеним непокретностима не постоје права трећих лица која остају на непокретности и после њене продаје,нити стварне и личне службености и стварни терети које купац преузима.

Јавно надметање одржаће се дана 06.07.2021.године са почетком у 13,00 часова у просторијама канцеларије Јавног извршитеља Даринке Гелић,ул.Иве Лоле Рибара бр.9 у Врбасу.

Почетна цена непокретности на другом јавном надметању износи 50% процењене вредности непокретности и то 3.179.075,52 динара.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да разгледају предметну непокретност уз претходну најаву јавнном извритељу.

На јавном надметању као понудиоцу учествују само лица која су положила јемство до објављивања јавног надметања. Јемство се полаже уплатом на наменски рачун јавног извршитеља 2852210310000080-52,који се води код СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД, у висини од од процењене вредности непокретности непосрдно до објављивања јавног надметања у износу од 635.815,10 динара,са позивом на број И.И-ЗЗ/2О18.Сврха уплате: Јемство.

Купац је дужан да у року од 15 дана од доношења закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног јемства и пуног износа цене за коју је купио непокретност уплатом на наменски рачун јавног извршитеља 340-13002219-77, који се води код ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД са позивом на број И.И 33/2018.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.