Devizna plaćanja

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa

Fizička lica - rezidenti mogu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju:

  • da vrše plaćanje prema inostranstvu po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje obaveza plaćanja prema inostranstvu.

BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA SA RAČUNA REZIDENATA*

BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA SA RAČUNA NEREZIDENATA*

 

*Odnosi se i na bezgotovinski prenos novčanih sredstava u drugim valutama sa kursne liste Banke s deviznog tekućeg računa